Dịch vụ công

 

Tỷ giá ngoại tệ

Giá vàng trong nước

Liên kết web
Số lượt truy cập
02157029
Bộ máy tổ chức
Sở Giao thông vận tải có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
-  Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu
-  Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công
-  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.
   
Các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc:
   2.1. Khối Hành chính nhà nước:
   - Phòng Kế hoạch - Tài chính
   - Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông.
   - Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái – An toàn giao thông
   2.2. Sự nghiệp trực thuộc:
    - Ban Quản lý dự án GTNT
    - Ban Quản lý vốn sự nghiệp
    - Văn phòng Ban ATGT
    - Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ
Về biên chế:
Sắp xếp tổ chức biên chế theo Đề án sắp xếp lại tổ chức biên chế của Sở Giao thông - Vận tải và triển khai thực hiện theo kế hoạch biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm.  


 Chức năng :
 Văn phòng Sở là cơ quan của Sở Giao thông vận tải có chức năng giúp việc giám đốc Sở trong việc tổ chức và thực hiện công tác hành chính, quản trị và kế toán; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ; tổ chức và thực hiện việc tiếp nhận  giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa " tại Sở;
Nhiệm vụ chủ yếu:
1. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính :
- Quản lý công văn đến và phát hành công văn đi của Sở qua bưu điện và trên mạng thông tin điện tử; tổ chức lưu trữ theo chế độ quy định;
- Soạn thảo các văn bản hành chính, các báo cáo tổng hợp chung của Sở ( trừ báo cáo chuyên đề, báo cáo thống kê giao cho các phòng nghiệp vụ);
- Thực hiện công tác kiểm tra rà soát văn bản;
- Quản lý dấu theo chế độ quy định;
- Quản lý việc vận hành , khai thác mạng thông tin điện tử và các phần mềm quản lý;
- Tổ chức công tác bảo vệ, trật tụ an toàn, vệ sinh và phòng chống cháy, nổ trong cơ quan;
 
 2. Công tác quản trị  :
- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập kế hoạch dự toán ngân sách theo định kỳ quy định, thực hiện việc quản lý các nguồn thu, chi; thực hiện công khai tài chính định kỳ theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong việc tham mưu cho giám đốc Sở duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc;
- Quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc; tổ chức bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và định kỳ; mua sắm mới tài sản khi có yêu cầu theo quy định;
- Tổ chức công tác hội nghị, tiếp khách, khánh tiết ;
- Tổ chức các chuyến đi công tác, làm việc đối nội, đối ngoại của Sở;  
 3. Quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
- Tổ chức công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức về tiêu chuẩn chức danh; hồ sơ, lý lịch; văn bằng, chứng chỉ; chế độ chính sách về tiền lương; đề bạt bổ nhiệm; khen thưởng, kỷ luật...;
- Tham mưu cho giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo nghề;
- Phối hợp các phòng và cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền , phổ biến pháp luật ;
4. Thực hiện hành chính " một cửa " :
- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa " tại Sở;
- Tham mưu giúp giám đốc Sở trong công tác cải cách hành chính tại Sở;
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc phân công
6. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở :
Văn phòng Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, cơ cấu tổ chức văn phòng  Sở gồm :
- Chánh văn phòng Sở;
- Phó chánh văn phòng Sở : có từ 2 đến 3 phó chánh văn phòng Sở;
- Các bộ phận làm việc thuộc Văn phòng Sở :
Bộ phận hành chính tổng hợp, tiếp nhận và trả hồ sơ;
Bộ phận tài chính - kế toán;
Bộ phận quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua;
Chánh văn phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác của văn phòng Sở, các phó chánh văn phòng được phân công phụ trách công tác của các bộ phận theo phân công của Chánh văn phòng;
- Biên chế của phòng theo kế hoạch biên chế được duyệt hàng năm của Sở;

Quyền hạn :
- Được Giám đốc Sở giao nhiệm vụ quản lý thu, chi trong phạm vi dự toán ngân sách được duyệt trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ do giám đốc Sở ban hành, việc chi đột xuất phải có chủ trương của giám đốc Sở bằng văn bản;
-  Được Giám đốc ủy quyền ký một số giấy tờ theo quy định;


Phòng kế hoạch tài chính: 
Là phòng giúp việc của Sở quản lý kế hoạch và tài chính của toàn Sở. Phòng Kế hoạch-Tài chinh có 1 Trưởng phòng, 2 Phó trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng phụ trách kế hoạch thống kê, 01 phó trưởng phòng phụ trách tài chính và một số công chức chuyên môn nghiệp vụ. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của phòng là tham mưu cho Sở :
- Xây dựng và tổng hợp các chiến lược, quy hoạch kế hoạch  phát triển Giao thông vận tải của tỉnh hàng năm, nhiều năm, đề nghị phê duyệt, triển khai thực hiện, hướng dẫn cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện ;
- Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực GTVT trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, triển khai thực hiện trong toàn ngành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ;
- Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư XDCB UBND tỉnh giao hàng năm và vốn XDCB do Bộ GTVT uỷ quyền thực hiện , phân khai cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ chức thục hiện đồng thời cập nhật việc thực hiện báo cáo thống kê theo qui định ;
- Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển GTVT, triển khai việc thực hiện theo dõi báo cáo tiến độ thực hiện ;
- Về công tác phòng, chống lụt bão , công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trong lĩnh vực GTVT ;
- Công tác thi đua, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, phong trào xây dựng GTNT toàn tỉnh, bình xét khen thưởng kịp thời ;
- Triển khai tổ chức thực hiện các qui định về cơ cấu chính sách tài chính kế toán cho các đơn vị thuộc Sở quản lý, tổ chức duyệt quyết toán hàng năm cho các đơn vị thuộc Sở tổng hợp báo cáo quyết toán báo cáo theo qui định ;
- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra về tài chính, kế toán đối với đơn vị trực thuộc Sở,  vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch của Sở phê duyệt ;
- Trực tiếp thực hiện công tác quản lý tài chính, thu chi tài chính theo qui định, quản lý tài sản, điều chuyển tài sản, thu hồi tài sản, xử lý tài sản thuộc thẩm quyền của Sở quản lý .

 
Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông: 

Chức năng: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông là phòng chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của Sở có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh theo phân cấp của Bộ GTVT và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao .

Nhiệm vụ chủ yếu của phòng: Tham mưu cho Sở :

- Soạn thảo các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh ( khi được UBND tỉnh giao )

- Soạn thảo các văn bản tổ chức thực hiện, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh ;

- Với vai trò là chủ đầu tư để tổ chức việc quản lý , bảo trì, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trong tỉnh đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặc được ủy thác quản lý ( xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa và tổ chức thực hiện ) ;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ GTVT và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ;

- Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thủy nội địa trong tỉnh, đóng mở các Cảng bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa  trong tỉnh, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định thiết kế cơ sở dự án các công trình giao thông theo thẩm quyền của Sở ;

- Giúp UBND tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo qui định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh ;

- Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý ;

- Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa trong tỉnh, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo qui định ; Quản lý việc cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do tỉnh quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý ;

- Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đổ xe, trạm dừng nghỉ và Cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do tỉnh quản lý ;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan sọan thảo các văn bản  trả lời , giải trình các đề nghị, ý kiến của cơ quan cấp trên, tổ chức và cá nhân những vấn đề có liên quan đến Sở trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của Sở hoặc được ủy quyền quản lý ;

- Báo cáo  sơ kết, tổng kết theo định kỳ, các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo nhiệm vụ được giao ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công .

 Về cơ cấu tổ chức .

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông có Trưởng phòng phụ trách chung chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách về các nhiệm vụ được giao. Có 02 Phó phòng phụ trách các lĩnh vực :

- 01 Phó phòng giúp Trưởng phòng thực hiện việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông ;

- 01 Phó phòng giúp Trưởng phòng thực hiện quản lý việc bảo trì sửa chữa các công trình giao thông thủy bộ theo nguồn vốn được giao, quản lý hành lang an toàn giao thông ;

- Các chuyên viên giúp việc cho phòng về công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông .

Biên chế của phòng theo đề án được duyệt và biên chế do cấp thẩm quyền phê duyệt cho Sở hàng năm.

 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - An toàn giao thông:
Chức năng:
Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái - An toàn giao thông là phòng chuyên môn của Sở Giao thông vận tải, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật các lĩnh vực quản lý trên;
 
Nhiệm vụ chủ yếu:
- Tổ chức triển khai các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn giao thông, đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê vận tải, báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội tổng hợp các báo cáo chuyên đề, đột xuất và các báo cáo khác thuộc các lĩnh vực chuyên môn do phòng quản lý theo chế độ quy định;
- Xây dựng quy hoạch mạng lưới vận tải, các loại hình vận tải, phân công vận tải; Quản lý chất lượng hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh; Tham gia hiệp thương vận tải khu vực;
- Phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng giá cước tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần trong hoạt động kinh doanh vận tải, phát triển kinh tế hợp tác phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Xây dựng các kế hoạch về vận tải, trật tự an toàn giao thông và đào tạo, sát hạch lái xe theo chế độ quy định;
- Thực hiện quản lý về công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, quản lý sát hạch viên;
- Tổ chức các kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra công tác đào tạo và trong việc cấp giấy phép đào tạo lái xe theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;
 
Quyền hạn:
- Được chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với những nhiệm vụ có nhiều đơn vị tham gia;
- Được Giám đốc Sở phân công tham gia Hội đồng thi lái xe cơ giới đường bộ và xét duyệt danh sách thi các kỳ sát hạch;

Cơ cấu tổ chức:
Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái - An toàn giao thông có Trưởng phòng chịu trách nhiệm chung về tổ chức, hoạt động và về hiệu quả công tác của phòng;
- 01 phó phòng giúp việc trưởng phòng do trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp trước trưởng phòng đối với nhiệm vụ được phân công;
- Các chuyên viên giúp việc về công tác quản lý vận tải, kinh tế hợp tác,  giúp việc về công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và giúp việc về công tác trật tự an toàn giao thông;
Biên chế của phòng theo biên chế được duyệt hàng năm của Sở Giao thông vận tải.
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Tin mới đăng
  Cấp phù hiệu xe nội bộ [23/2/2017]
  Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép [23/2/2017]
  Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô [23/2/2017]
  Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia [23/2/2017]
  Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia [23/2/2017]
  Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác [23/2/2017]
Lịch công tác
Bản đồ hành chính

Thời tiết

Hà Nội

Đà Nẵng

TP Hồ Chí Minh

CQ Chuyên môn thuộc Bộ GTVT

Báo giao thông