BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Địa chỉ liên hệ :            

Địa chỉ: Số 83 - Đường 30/4 - phường 1 - TPVL - Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.836.407
 

 Chức năng:

        Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện chức năng chủ đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện các dự án trong lĩnh vực giao thông thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư và các dự án thuộc mọi nguồn vốn do người quyết định đầu tư giao; Làm tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng các dự án cho các chủ đầu tư khi được mời tham gia

 Nhiệm vụ và quyền hạn:

        Ban Quản lý dự án giao thông thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và quản lý, thực hiện dự án trong trong lĩnh vực giao thông và lĩnh vực khác (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao) theo quy định của pháp luật kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán, tất toán dự án theo quy định đảm bảo tính hiệu quả của dự án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

      Được thực hiện hoạt động tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn đầu tư xây dựng do đơn vị, tổ chức khác làm chủ đầu tư phù hợp với năng lực chuyên môn và theo quy định tại các văn bản pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng công trình.

     Ban Quản lý dự án giao thông tiếp tục thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn đang thực hiện.

    Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư và xây dựng do Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

(Trích Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 của UBND tỉnh về Thành lậpBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long)