Thanh tra giao thông

3.jpg

 

Địa chỉ liên hệ:

      Địa chỉ: Số 01 - Lưu Văn Liệt - Phường 2 - Thị xã Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

      Điện thoại: 02703.823776

      Fax:

      Email: bttgt.sgtvt@vinhlong.gov.vn

 1. Vị trí, chức năng:
 • 1.1. Thanh tra giao thông vận tải là cơ quan của Sở Giao thông - Vận tải, thuộc hệ thống thanh tra giao thông vận tải, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở phân công.
 • 1.2. Thanh tra Sở là đơn vị hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có con dấu riêng để giao dịch công tác.
 1. Nhiệm vụ và quyền hạn:
 • 2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, tranh tra chuyên ngành giao thông vận tải trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
 • 2.2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở):
 • - Thanh tra, kết luận, quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý.
 • - Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.
 • 2.3. Về Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải theo quy định tại khoản 4, Điều 12 Nghị định số 136/2004/NĐ-CP:
 • - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản lý.
 • - Thanh tra, kiểm ta và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa (trừ tàu biển).
 • - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.
 • - Phối hợp và hỗ trợ chính quyền cấp huyện, cấp xã, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các qui định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Trung ương trực tiếp quản lý.
 • - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép do địa phương trực tiếp quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, cấp bằng, cấp phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải.
 • - Khi có yêu cầu, phối hợp với thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.
 • - Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông vận tải.
 • 2.4. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
 • - Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật.
 • - Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại về quyết định hànhh chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở đối với tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
 • - Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định khiếu nại, tố cáo.
 • 2.5.Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương theo quy định pháp luật về chống tham nhũng.
 • 2.6. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở  thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 • 2.7. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luật, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 • 2.8. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.
 • 2.9. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của thanh tra Sở.
 • 2.10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.
 • Việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra về hạ tầng kỹ thuật đô thị thực hiện thao văn bản của Bộ, ngành có thẩm quyền hướng dẫn.
 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
 • - Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm và miễn nhiệm trên cơ sở có sự thỏa thuận thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụl.
 • Các Phó Chánh Thanh tra là người giúp việc cho Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.
 • - Về cơ cấu tổ chức bộ máy: Giao Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm tiến hành sắp xếp, tổ chức bộ máy Thanh tra Sở theo hướng tinh, gọn, hoạt động có hiệu quả, bố trí cán bộ, công chức của đơn vị đúng theo tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn Nhà nước quy định trình Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải phê duyệt trên cơ sở có sự thỏa thuận thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ.