TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VĨNH LONG

 

2.jpg

 

 

Địa chỉ liên hệ    

Địa chỉ: Số 46/1 - Đường 2/9 - phường 1 - TXVL - Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.822504

Fax:

Email: ttqlsc.sgtvt@vinhlong.gov.vn

1. Vị trí và chức năng :

Trung tâm quản lý và sửa chữa công trình giao thông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, có chức năng thực hiện các dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giao thông vận tải.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác quản lý và duy tu, sửa chữa các côngtrỉnh giao thông thủy bộ, trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức các mạng lưới (Hạt - Trạm) để trực tiếp quản lý, duy tu, sửa chữa, khai thác công trình giao thông được phân cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Tham gia công tác kiểm tra, kiểm định, nghiệm thu chất lượng các công trình giao thông trong tỉnh, đồng thời tổ chức tiếp nhận quản lý và khai thác công trình giao thông khi được ủy quyền.

4. Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo giao thông và nâng cấp các công trình giao thông mà đơn vị quản lý theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở ký kết hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư.

5. Được phép đấu thầu, chỉ định thầu ký hợp đồng giao nhận thầu thi công các công trình giao thông phù hợp với năng lực của đơn vị.

6. Trực tiếp quản lý và khai thác các bến phà trong tỉnh theo phân cấp quản lý.

7. Tham mưu đề xuất với lãnh đọa Sở Giao thông vận tải về các lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý giao thông của Trung tâm.

8. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

9. Tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và người lao động theo phân cấp, thực hiện các chế độ chính sách đối với cná bộ viên chức và người lao động theo quy định.

10. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo các quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải phân công.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy :

3.1. Lãnh đạo :

Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc Trung tâm : Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông được tổ chức thống nhất dưới sự điều hành của Giám đốc Trung tm. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

+ Các Phó Giám đốc Trung tâm gíup việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

+ Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thỏa thuận thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.

3.2. Các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc :

Giám đốc Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông có trách nhiệm xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị trực thuộc Trung tâm thông qua Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt trên cơ sở có sự thỏa thuận thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ.