Phòng thuộc Sở

 Ban Giám đốc Sở:  

Sở Giao thông vận tải có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.  

-  Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu  

-  Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công  

-  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.    

Các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc:   

   2.1. Khối Hành chính nhà nước:

   - Văn phòng Sở.

   - Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và chất lượng công trình giao thông.

   - Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái   

    - Thanh tra Giao thông vận tải

   2.2. Sự nghiệp trực thuộc:    

   - Trung tâm Thẩm định, kiểm định công trình giao thông vận tải.   

   - Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông. 

   - Bến xe khách Vĩnh Long.   

   - Cảng vụ Đường thủy nội địa

    - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông

    - Ban Quản lý vốn sự nghiệp

    - Văn phòng Ban ATGT

    - Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ   

Về biên chế:  

Sắp xếp tổ chức biên chế theo Đề án sắp xếp lại tổ chức biên chế của Sở Giao thông - Vận tải và triển khai thực hiện theo kế hoạch biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm.   

Văn phòng Sở: 

 Chức năng : 

                 Văn phòng Sở là phòng tham mưu giúp việc của Sở thực hiện việc tổ chức điều phối hoạt động toàn Sở, giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị văn phòng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quản lý tài chính, tài sản toàn Sở theo các nguồn vốn được giao, quản lý các nguồn thu, chi phí, lệ phí, nguồn ngân sách cấp theo đúng quy định; tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định tại Sở.

 Nhiệm vụ chủ yếu: 

  1. Tổ chức thực hiện công tác hành chính .

          - Quản lý công văn đến, phát hành công văn đi của Sở bằng văn bản giấy và trên mạng thông tin điện tử, tổ chức lưu trữ hồ sơ theo đúng qui định;

         - Tham mưu cho Sở soạn thảo các văn bản hành chính có liên quan, thực hiện các báo cáo chung của Sở hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm (trừ các báo cáo chuyên đề do các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện) gửi UBND tỉnh theo qui định và các cơ quan cấp trên có liên quan;

          - Tổ chức đóng dấu, quản lý các con dấu của Đảng uỷ Sở, của Sở (dấu lớn, dấu nhỏ, dấu nổi) theo đúng qui định;

          - Tổ chức quản lý việc vận hành, khai thác hệ thống mạng thông tin điện tử và các phần mềm quản lý theo qui định; Tổ chức cập nhật, bổ sung, sửa đổi thông tin trên  trang thông tin điện tử của Sở cho phù hợp kịp thời, công bố cho tổ chức và công dân biết;

          - Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan đảm bảo trật tự an toàn, công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh của ngành GTVT; công tác vệ sinh cơ quan, môi trường làm việc, công tác phòng, chống cháy nổ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác tự vệ, quân sự cơ quan.

  1. Thực hiện công tác quản trị cơ quan .

           - Tham mưu cho Sở xây dựng quy chế làm việc của Sở, nội qui cơ quan, thực hiện quy chế dân chủ, nếp sống văn hóa tại cơ quan;

          - Sắp xếp bố trí các phòng làm việc, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại phục vụ cho công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn. Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, trang bị mới khi có yêu cầu theo đúng qui định ;

          -  Tham mưu tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Sở, thực hiện tốt việc tiếp khách, khánh tiết đến làm việc, liên hệ công tác;

          - Tham mưu công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh đảm bảo thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh và Bộ GTVT giao cho Sở;

           - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

            - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bộ máy tổ chức giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  1. Thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB-CNVC .

          - Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ từng kỳ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với công việc được giao đảm bảo có hiệu quả;

         - Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể, hội tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan cho CB.CCVC toàn Sở;

          - Tham mưu dự thảo các văn bản qui phạm pháp luật được giao, quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Trưởng, phó các phòng chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải thuộc cấp huyện để trình UBND tỉnh ban hành, triển khai tổ chức thực hiện.

  1. Thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

           - Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát các thủ tục hành chính, việc thực hiện các thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở.

    5. Thực hiện công tác Quản lý tài chính, tài sản, quản lý các nguồn thu, chi phí, lệ phí, nguồn ngân sách cấp.

             - Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư XDCB được UBND tỉnh giao hàng năm và vốn XDCB do Bộ GTVT ủy quyền thực hiện, tham mưu cho Giám đốc Sở giao cho Ban Quản lý các DAĐTXD CTGT tham mưu Sở với vai trò là chủ đầu tư tổ chức thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư XDCB, đồng thời cập nhật việc thực hiện báo cáo thống kê kịp thời theo qui định;

             - Tham mưu cho Sở triển khai tổ chức thực hiện các qui định về cơ cấu chính sách tài chính - kế toán cho các đơn vị thuộc Sở quản lý, tổ chức duyệt quyết toán hàng năm cho các đơn vị, tổng hợp báo cáo quyết toán theo qui định ;

            - Phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra về tài chính kế toán đối với các đơn vị trực thuộc, vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Sở theo kế hoạch được Sở phê duyệt;

           - Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, thu chi tài chính theo qui định, quản lý tài sản. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc điều chuyển tài sản, thu hồi, xử lý tài sản thuộc thẩm quyền của Sở quản lý;

            - Tham mưu cho Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của Sở lập kế hoạch dự toán ngân sách theo định kỳ, tổng hợp chung để trình cơ quan có chức năng phê duyệt, triển khai hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện;

            - Thực hiện chế độ báo cáo thu, chi tài chính kịp thời, quyết toán, công khai tài chính theo qui định;

            -  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

      6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công .

       7. Về cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Sở .

          Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng phụ trách chung, đi sâu công tác tổ chức bộ máy của Sở, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công chức; Công tác đảm bảo quốc phòng an ninh của ngành GTVT; Quản lý tài chính, tài sản, quản lý các nguồn thu, chi phí, lệ phí, nguồn ngân sách cấp; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ giao cho Văn phòng Sở. Có 02 Phó Chánh văn phòng phụ trách các lĩnh vực:

          - 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác hành chính, quản trị văn phòng, tổng hợp báo cáo chung của Sở; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO, phụ trách trực tiếp bộ phận 01 cửa của Sở;

           - 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách về lương cho CB. CCVC; thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ, công tác dân vận, thực hiện nếp sống văn hóa cơ quan, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kiêm nhiệm công tác đảng vụ của Đảng ủy, đoàn thể được giao;

           - Văn phòng Sở có các công chức hành chính gồm: Kế toán trưởng phụ trách công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý các nguồn thu, chi phí, lệ phí, nguồn ngân sách cấp, lập kế hoạch dự toán ngân sách theo định kỳ, thực hiện chế độ báo cáo thu, chi tài chính kịp thời, quyết toán, công khai tài chính theo qui định: hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp; Kế toán viên, thủ quỹ, quản trị mạng tin học, văn thư, lưu trữ, bảo vệ, lái xe, các chuyên viên tổng hợp. Ngoài ra còn hợp đồng khoán việc để thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan, hợp đồng theo Nghị định 68/CP để thực hiện các công việc như: bảo vệ, lái xe, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ.

             - Biên chế của Văn phòng Sở theo đề án được duyệt và được cấp thẩm quyền duyệt theo kế hoạch biên chế hàng năm của Sở.

 

 Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và chất lượng công trình giao thông

Chức năng:             

          Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và chất lượng công trình giao thông  là phòng chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của Sở có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh theo phân cấp của Bộ GTVT và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GTVT.

Nhiệm vụ chủ yếu của phòng: 

* Tham mưu cho Sở trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông      
        -  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh;

        - Soạn thảo các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh ( khi được UBND tỉnh giao )

       - Soạn thảo các văn bản tổ chức thực hiện, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh ;

          - Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, trạm dừng nghỉ, điểm đổ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặc được ủy thác quản lý;

          - Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

           - Trình Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh quyết định: phân loại đường thủy nội địa; công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa theo thẩm quyền; Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; công bố cảng thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo thẩm quyền;

           - Trình Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tổ chức giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          - Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương, đường sắt đô thị trong phạm vi quản lý;

          - Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý;

          -  Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, nhà ga đường sắt đô thị, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý theo phân cấp. Công bố quy hoạch bến xe hàng, điểm giao nhận hàng hóa trên địa bàn địa phương. Xây dựng và quản lý kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt.

           - Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan sọan thảo các văn bản  trả lời, giải trình các đề nghị, ý kiến của cơ quan cấp trên, tổ chức và cá nhân những vấn đề có liên quan đến Sở trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của Sở hoặc được ủy quyền quản lý ;

           - Báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ, các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo nhiệm vụ được giao;

           - Tham mưu cho Sở trong công tác thi đua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, phong trào GTNT toàn tỉnh, bình xét đề nghị khen thưởng kịp thời ;

          - Xây dựng và tổng hợp các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GTVT tỉnh hàng năm, trung hạn, dài hạn đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện, hướng dẫn cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện trong toàn ngành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện;                      

          - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng  giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước (và chuyên môn nghiệp vụ) về kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

          - Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển GTVT, triển khai việc thực hiện và theo dõi báo cáo tiến độ thực hiện;

           - Tham mưu cho Sở công tác phòng, chống lụt bão của ngành GTVT, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh của ngành GTVT ;

* Tham mưu cho Sở trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình giao thông

           - Soạn thảo các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông trên địa bàn toàn tỉnh ( khi được UBND tỉnh giao );

          -  Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông; các biện pháp tổ chức thực hiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

         - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông  được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; Hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông;

           - Tham gia góp ý việc đảm bảo chất lượng trong thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thuỷ nội địa địa phương trong phạm vi quản lý;

          -  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

         - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;

         -  Chủ trì thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư ; Phối hợp thanh tra, kiểm tra và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa và bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Sở;

           -  Tham mưu Giám đốc Sở ban hành các quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ, ngừng khai thác công trình giao thông bị xuống cấp có nguy cơ dẫn đến sự cố nguy hiểm hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn chất lượng công trình theo thẩm quyền;

          - Thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế- kỹ thuật các dự án công trình giao thông theo phân cấp trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định;

         - Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định;

          - Thẩm định thiết kế- kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sử dụng ngồn vốn nhà nước triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật;

          - Chủ trì thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình sửa chữa đường bộ do Sở quản lý và được ủy quyền quản lý( trừ sửa chữa thường xuyên và đảm bảo giao thông);

          - Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình giao thông theo phân cấp; công tác giám định các công trình giao thông theo thẩm quyền của Sở;

           - Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan sọan thảo các văn bản  trả lời , giải trình các đề nghị, ý kiến của cơ quan cấp trên, tổ chức và cá nhân những vấn đề có liên quan đến Sở trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông của Sở hoặc được ủy quyền quản lý;

           - Báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ, các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo nhiệm vụ được giao;

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công

          Về cơ cấu tổ chức :

           Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và chất lượng công trình giao thông có Trưởng phòng phụ trách chung chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  về các nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào biên chế của phòng mà có từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng.

           - Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và chất lượng công trình giao thông có các chuyên viên, gồm: chuyên viên giúp việc cho Phòng thực hiện quản lý việc bảo trì sửa chữa các công trình giao thông thủy bộ theo nguồn vốn được giao, quản lý hành lang an toàn giao thông; chuyên viên giúp việc cho Phòng về công tác kiểm định chất lượng công trình giao thông; chuyên viên giúp việc cho Phòng về công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông; chuyên viên giúp việc cho Phòng về công tác quản lý kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển ngành.

           Biên chế của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và chất lượng công trình giao thông  theo đề án được duyệt và được cấp thẩm quyền duyệt theo kế hoạch biên chế hàng năm của Sở.

  Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

 Chức năng:

Tham mưu cho Sở : 

         - Quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện vận tải;

         - Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực vận tải;

         - Pháp chế về vận tải;

         - Quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn và các chức danh thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa .
 

Nhiệm vụ chủ yếu: 

            - Trình UBND tỉnh dự thảo các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý vận tải, PT & NL;

             - Dự thảo quy hoạch, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn các chương trình dự án về quản lý vận tải, PT & NL;

             - Triển khai phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch chương trình dự án, đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực  quản lý vận tải, PT&NL được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ban hành .

            - Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện thủy nội địa, đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT .

           - Phối hợp tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT

             - Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

            - Quản lý công tác đào tạo, tổ chức sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

             - Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

            - Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp phép vận tải quốc tế cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

            - Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn;

            - Quyết định theo thẩm quyền việc chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách trên tuyến cố định đường bộ và đường thủy nội địa theo quy định.

            - Phối hợp tổ chức thực hiện các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong vận tải thuộc phạm vi quản lý  nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật .

             - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất các lĩnh vực có liên quan đến quản lý vận tải, phương tiện & người lái kịp thời theo nhiệm vụ được giao. 

            - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao hoặc theo qui định của pháp luật .   

Cơ cấu tổ chức: 

                  Phòng Quản lý vận tải, PT&NL có Trưởng phòng phụ trách chung chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách về các nhiệm vụ được giao. Có 02 Phó phòng phụ trách các lĩnh vực :

               - 01 Phó phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác quản lý vận tải, phương tiện vận tải;

              - 01 Phó phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác quản lý người lái ;

             - Các chuyên viên giúp việc về công tác quản lý vận tải, quản lý phương tiện và người lái;

              - Phòng có các cán bộ kiêm nhiệm quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe và cấp bằng chứng chỉ chuyên môn thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa .

Biên chế của phòng theo đề án được duyệt và biên chế do cấp thẩm quyền duyệt hàng năm cho Sở .

 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông:  

Chức năng:

              Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông là phòng chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của Sở có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GTVT.  

 Nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu cho Sở :

           - Soạn thảo các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông trên địa bàn toàn tỉnh ( khi được UBND tỉnh giao );

           -  Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông; các biện pháp tổ chức thực hiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

           - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông  được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; Hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông;

          - Tham gia góp ý việc đảm bảo chất lượng trong thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thuỷ nội địa địa phương trong phạm vi quản lý.

          -  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

        - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

            -  Chủ trì thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư ; Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa và bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Sở.

              -  Tham mưu Giám đốc Sở ban hành các quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ, ngừng khai thác công trình giao thông bị xuống cấp có nguy cơ dẫn đến sự cố nguy hiểm hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn chất lượng công trình theo thẩm quyền;

            - Thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế- kỹ thuật các dự án công trình giao thông theo phân cấp trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định

             - Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định;

              - Thẩm định thiết kế- kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sử dụng ngồn vốn nhà nước triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật;

            - Chủ trì thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình sửa chữa đường bộ do Sở quản lý và được ủy quyền quản lý( trừ sửa chữa thường xuyên và đảm bảo giao thông)

            - Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình giao thông theo phân cấp; công tác giám định các công trình giao thông theo thẩm quyền của Sở;

              - Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan sọan thảo các văn bản  trả lời , giải trình các đề nghị, ý kiến của cơ quan cấp trên, tổ chức và cá nhân những vấn đề có liên quan đến Sở trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông của Sở hoặc được ủy quyền quản lý;

              - Báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ, các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo nhiệm vụ được giao;

              - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công .

Cơ cấu tổ chức:

            Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông có Trưởng phòng phụ trách chung chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách về các nhiệm vụ được giao; phụ trách công tác thẩm định các CTGT.

           - 01 Phó phòng giúp Trưởng phòng thực hiện việc kiểm định chất lượng công trình giao thông ;

          - 01 chuyên viên giúp việc cho phòng về công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình giao thông;

Biên chế của phòng theo đề án được duyệt và biên chế do cấp thẩm quyền phê duyệt cho Sở hàng năm .