Danh bạ điện thoại

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại Cơ quan

Địa chỉ email do UBND tỉnh cấp

I

Lãnh đạo Sở

 

 

1.   

Trần Quốc Hợp

Giám đốc

 

tqhop.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.   

Nguyễn Quang Khải

Phó Giám đốc

 

nqkhai.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3. Lâm Thành Hảo Phó Giám đốc 02703.823234 lthao.sgtvt@vinhlong.gov.vn
4. Đinh Quang Huy Phó Giám đốc   dqhuy.sgtvt@vinhlong.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

 

1.   

Lê Thùy Vĩnh Ngọc Phó Chánh VP 02703.823216 ltvngoc.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.   

Trần Quốc Diệp

Chuyên viên

02703.823216

tqdiep.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.   

Phan Văn Thưởng

NV Lưu trữ

0270.3823216

pvthuong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

4.   

Bùi Thị Ngọc Thảo

Kế toán

0270.3823216 btnthao.sgtvt@vinhlong.gov.vn

5.   

Phạm Thị Liễu

NV Văn thư

0270.3823216

ptlieu.sgtvt@vinhlong.gov.vn

6.   

Võ Thị Anh Khoa

Chuyên viên

0270.3823216

vtakhoa.sgtvt@vinhlong.gov.vn

7.   

Nguyễn Việt Khắc

Bảo vệ

0270.3823216

 

8.   

Trương Quốc Phương

Chánh Văn phòng

0270.3823216

tqphuong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

9.   

Nguyễn Thành Lâm

Phó Chánh Văn phòng

0270.3823216

ntlam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

10.   

Nguyễn Thúy Hằng

Kế toán

0270.3823216

nthang.sgtvt@vinhlong.gov.vn

11. Huỳnh Minh Lý Chuyên viên 0270.3823216 hmly.sgtvt@vinhlong.gov.vn
12. Nguyễn Ngọc Hưng Lái xe 0270.3823216  

IV

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

 

1.   

Trần Thái Nam

Trưởng phòng

0270.3824519

ttnam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.   

Phan Việt Triều

Chuyên viên

0270.3824519

pvtrieu.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.   

Trần Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng

 0270.3824519

tqhung.sgtvt@vinhlong.gov.vn

4.   

Nguyễn Thanh Danh

Chuyên viên

0270.3824519

ntdanh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

5.   

Nguyễn Xuân Hải

Chuyên viên

0270.3824519

nxhai.sgtvt@vinhlong.gov.vn

6.   

Lê Quang Tuấn

Chuyên viên

0270.3824519

lqtuan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

7. Đặng Thị Nga Chuyên viên 0270.3824519 dtnga.sgtvt@vinhlong.gov.vn
8. Nguyễn Như Nguyễn Chuyên viên 0270.3824519 nnnguyen.sgtvt@vinhlong.gov.vn

V

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng chất lượng công trình giao thông

 

1.

Phan Chí Cường

Trưởng phòng

0270.3827534

pccuong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.

Lê Đăng Long

Chuyên viên

0270.3827534

ldlong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.

Nguyễn Khúc Sơn

Phó Trưởng phòng

0270.3827534

nkson.sgtvt@vinhlong.gov.vn

4. Trần Thịnh Phát Chuyên viên  02703.836939 ttphat.sgtvt@vinhlong.gov.vn
5. Nguyễn Hữu Quới Chuyên viên  02703.836939 nhquoi.sgtvt@vinhlong.gov.vn
6. Phan Thị Ngọc Lẹ Chuyên viên 02703.836939 ptnle.sgtvt@vinhlong.gov.vn

VII

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

1.

Hồ Văn Trí

Giám đốc

0270.3831274

hvtri.sgtvt@vinhlong.gov.vn

VIII

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

 

1.

Đặng Thanh Dũng

Phó Chánh thanh tra

0270.3823776

dtdung.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.

Nguyễn Thanh Phong

Chánh thanh tra

0270.3823776

ntphong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.

Nguyễn Văn Đoàn

Đội trưởng

0270.3823776

nvdoan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

4.

Lê Quang Đỉnh

Đội trưởng

0270.3823776

lqdinh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

5.

Đinh Hoàng Nam

Đội trưởng

0270.3823776

dhnam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

6.

Nguyễn Minh Sự

Đội trưởng

0270.3823776

nmsu.sgtvt@vinhlong.gov.vn

7.

Phan Ngọc Vinh

Đội phó

0270.3823776

pnvinh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

8.

Nguyễn Thanh Liêm

Đội phó

0270.3823776

ntliem.sgtvt@vinhlong.gov.vn

9.  

Lê Văn Thành

Đội phó

0270.3823776

lvthanh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

10.  

Hồ Văn Trí

Đội phó

0270.3823776

hvtri.sgtvt@vinhlong.gov.vn

11. 

Nguyễn Quốc Việt

Đội phó

0270.3823776

nqviet.sgtvt@vinhlong.gov.vn

12.

Nguyễn Minh Tâm

Đội phó

0270.3823776

nmtam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

13. 

Trương Hoàng Lăng

Thanh tra viên

0270.3823776

thlang.sgtvt@vinhlong.gov.vn

14.

Lê Văn Tám Thanh tra viên 0270.3823776 lvtam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

15.

Nguyễn Tấn Phong

Thanh tra viên

0270.3823776

ntanphong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

16.

Nguyễn Duy Tâm

Thanh tra viên

0270.3823776

ndtam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

17.

Đặng Hoài Khang

Thanh tra viên

0270.3823776

dhkhang.sgtvt@vinhlong.gov.vn

18.

Phan Văn Quân

Thanh tra viên

0270.3823776

pvquan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

19. 

Trương Thanh Tuấn Thanh tra viên 0270.3823776 tttuan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

20.

 

Hứa Hoàng Sơn

Thanh tra viên

0270.3823776

hhson.sgtvt@vinhlong.gov.vn

21.

 

Nguyễn Công Huấn

Thanh tra viên

0270.3823776

nchuan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

22. 

Nguyễn Thành Nam

Thanh tra viên

0270.3823776

 ntnam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

23.

Đoàn Thanh Bình

Thanh tra viên

0270.3823776

dtbinh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

24.

 

Huỳnh Thanh Trí

Thanh tra viên

0270.3823776

httri.sgtvt@vinhlong.gov.vn

25.

 

Trần Phước Thạnh

Thanh tra viên

0270.3823776

tpthanh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

26.

 

Đặng Ngọc Hiếu

Kiểm tra viên

0270.3823776

 dnhieu.sgtvt@vinhlong.gov.vn

27.

Trần Huy Hoàng

Chuyên viên

0270.3823776

 

28.

Trần Quốc Diệp

Chuyên viên

0270.3823776

tqdiep.sgtvt@vinhlong.gov.vn

29.

Phan Thị Bé Hai

Chuyên viên

0270.3823776

 

30.

Dương Thị Hồng Thắm

Chuyên viên

0270.3823776

 

31.

Cao Thị Kim Loan

Kế toán

0270.3823776

ctkloan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

32. 

Nguyễn Thanh Tùng

Lái xe

0270.3823776

 

IX

Trung tâm Thẩm định kiểm định công trình giao thông

1.   

Nguyễn Huỳnh Giao

Giám đốc

0270.3834907

nhgiao.sgtvt@vinhlong.gov.vn

X

Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông

 

1.

Nguyễn Vũ Phong

Giám đốc

0270.3822504

nvphong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

XI

Bến xe khách Vĩnh Long

 

1.

Bùi Minh Chiến

Giám đốc

0270.3823458

bmchien.sgtvt@vinhlong.gov.vn

XII

Cảng vụ Đường thủy nội địa

 

1.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Phó Giám đốc

0270.3863757

ntngiau.sgtvt@vinhlong.gov.vn