Liên hệ

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 83, đường 30/4, Phường 1,tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3823216 - Fax: 0270.3830518

Email: sgiaothong@vinhlong.gov.vn