Thông báo

Hướng dẫn xây dựng luồng xanh vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vân chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(12/10/2021 16:06:18)

   Thực hiện Công văn số 969/TTg-KGTX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương;
      Thực hiện Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
       Để thực hiện ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h. Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung như sau:
1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa:
    Các đơn vị vận tải thuộc đối tương quy định có nhu cầu cấp thẻ nhận diện
phương tiện để ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ (www.luongxanh.drvn.gov.vn).
(Xem Chi tiết hướng dẫn)
2. Các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh:
- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện lưu thông trên “Luồng
xanh” vận tải được nhanh chóng. Xem xét chỉ kiểm tra xác suất đối với các phương tiện chở hàng thiết yếu, hàng dễ hư hỏng (hàng mau hỏng) có dán thẻ nhận diện theo quy định để đảm bảo lưu thông thông suốt 24/24h, hạn chế ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện các biện pháp để đảm bảo vừa kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các
phương tiện về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

QLVT