Thông báo

Thông báo bán thanh lý tài sản theo hình thức niêm yết giá bán tài sản vật tư, thiết bị thu hồi Hạng mục: Di dời đường dây điện phục vụ thi công công trình Đường tỉnh 910 tỉnh Vĩnh Long
(12/10/2021 16:10:42)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long thông báo bán thanh lý tài sản theo hình thức niêm yết giá.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long thông báo niêm yết giá bán tài sản vật tư, thiết bị thu hồi Hạng mục: Di dời đường dây điện phục vụ thi công công trình Đường tỉnh 910 tỉnh Vĩnh Long (Đính kèm bảng chi tiết các vật tư thu hồi).

Giá bán tài sản: 18.797.000 đồng(Bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm chín mươi bảy  ngàn đồng)

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản trên, làm văn bản đề nghị mua gửi Phòng Kế hoạch Hành chính Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại trụ sở (số 83 đường 30/4 Phường 1 thành phố Vĩnh Long) để mua tài sản trên.

- Địa điểm niêm yết bán tài sản trên tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Lầu 2) “ Bảng niêm yết công khai các hoạt động của Ban”

- Thời gian niêm yết: Từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp tiền: Tiền mặt.

Xem bảng chi tiết các vật tư thu hồi tại đây.

Ban QLDA ĐTXDCTGT