Văn bản Quy phạm pháp luật

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 06/2023/TT-BNV ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 04/05/2023 05/05/2023
2 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái 27/04/2023 15/06/2023
3 01/2023/TT-VPCP Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 05/04/2023 25/05/2023
4 08/2023/QĐ-TTg Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước 05/04/2023 01/06/2023
5 01/2023/TT-BGTVT Hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ 07/03/2023 01/05/2023
6 01/2023/TT-BTP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 16/01/2023 03/03/2023
7 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu 19/12/2022 15/02/2023
8 14/2022/TT-BTTTT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 28/10/2022 12/12/2022
9 26/2022/TT-BGTVT Quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải 20/10/2022 01/01/2023
10 70/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ 27/09/2022 01/11/2022
11 19/2022/QĐ-TTg Quyết định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024. 22/09/2022 10/11/2022
12 56/2022/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 16/09/2022 01/11/2022
13 13/2022/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia 15/09/2022 01/11/2022
14 64/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng 15/09/2022 15/09/2022
15 1046/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị 06/09/2022 06/09/2022
16 59/2022/NĐ-CP Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử 05/09/2022 20/10/2022
17 58/2022/NĐ-CP Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước 31/08/2022 01/11/2022
18 25/2022/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 31/08/2022 15/09/2022
19 53/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 15/08/2022 01/10/2022
20 12/2022/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 12/08/2022 01/10/2022
21 48/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 03/08/2022 17/09/2022
22 47/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 19/07/2022 01/09/2022
23 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/06/2022 15/08/2022
24 10/2022/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 23/06/2022 01/07/2022
25 06/2022/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 27/05/2022 15/07/2022
26 02/2022/TT-BTTTT Thông tư quy định danh mục, sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/05/2022 01/07/2022
27 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 26/04/2022 15/06/2022
28 01/2022/TT-BTTTT Thông tư Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành 17/02/2022 15/09/2022
29 03/2022/QĐ-UBND Quyết định Phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 20/01/2022 01/02/2022
30 44/2021/TT-BGTVT Ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 31/12/2021 01/03/2022
<<<1 2 3 4>>>