Liên kết web

Số lượt truy cập
02450268
Văn bản nội bộ - Kế hoạch
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/7/2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Long (10/10/2018 01:08)

Kế hoạch thực hiện Quyết định 1370/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh (10/10/2018 01:06)

KẾ HOẠCH ứng dụng CNTT năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 (2/7/2018 08:46)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào đăng ký thi đua về ứng dụng CNTT năm 2018 (2/7/2018 07:50)

KẾ HOẠCH Về công tác phòng chống khủng bố năm 2018 (3/5/2018 00:36)

Kế hoạch tuyên truyền triển khai văn bản pháp luật giao thông đường bộ (23/11/2017 07:33)

Phát động phong trào thi đua và bình xét thi đua về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị năm 2017 (20/4/2017 12:57)

KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020 (20/3/2017 09:59)

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (11/10/2016 08:53)

KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/7/2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” (18/7/2016 07:22)

Các tin khác:
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách chính năm 2016 (6/6/2016 07:22)
Kế hoạnh ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 (31/12/2013 03:23)
Xem tin theo ngày
Ngày