Liên kết web

Số lượt truy cập
02457212
Tra cứu văn bản - Khác
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 50 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 3
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 04/2019/NĐ-CP Nghị định 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
2 05/2018/TT-BKHĐT Thông tư 10/12/2018 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
3 01/2018/TT-VPCP Thông tư 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
4 97/2018/TT-BTC Thông tư 30/10/2018 Thông tư số 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
5 89/2018/TT-BTC Thông tư 28/09/2018 Thông tư số 89/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
6 130/2018/NĐ-CP Nghị định 27/09/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
7 2066/QĐ-BGTVT Quyết định 24/09/2018 Quyết định 2066/QĐ-BGTVT năm 2018 quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8 1886/QĐ-BGTVT Quyết định 24/08/2018 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
9 71/2018/TT-BTC Thông tư 10/08/2018 Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước
10 104/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
11 119/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
12 120/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
13 121/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14 122/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (ấp/khóm…) thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15 123/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Sửa đổi, bổ sung Phần II và Điểm 1, Phần III, Tiểu mục 1, Mục 2 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2017 - 2020
16 124/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17 106/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
18 107/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
19 125/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
20 108/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 50 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 3