Liên kết web

Số lượt truy cập
02426472
Mẫu biểu -Tài liệu hướng dẫn
Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (18/7/2018 00:13)

Quy chế phát ngôn (12/7/2018 08:00)

Quy chế phát ngôn

Về việc thực hiện “Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long” (3/7/2018 02:36)

Các tin khác:
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm của Sở Giao thông vận tải (3/7/2018 02:32)
Th ự c hi ệ n Quy ế t đị nh s ố 1086 / Q Đ - BGTVT ng à y 2 9 /05 /2018 c ủ a B ộ Giao th ô ng v ậ n t ả i . (11/6/2018 09:48)
Về việc triển khai hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 (1/6/2018 01:12)
Niên giám Thống kê 2017 (30/5/2018 03:52)
V/v vận hành Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (25/5/2018 08:57)
V/v thực hiện ứng dụng Hệ thống thông tin Quản lý văn bản chỉ đ ạo, điều hành của Ủy ba n nhân dân tỉnh Vĩnh Long (25/5/2018 08:51)
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy (12/5/2018 08:39)
Xem tin theo ngày
Ngày
Tin mới đăng
  Thông báo mời thầu - Láng nhựa mặt đường trên ĐT.901 [17/7/2018]
  Thông báo mời thầu [10/7/2018]
  Thông báo mời thầu [10/7/2018]
  Thông báo mời thầu [10/7/2018]
  Về việc tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy [13/6/2018]
Lịch công tác
Bản đồ hành chính

CQ Chuyên môn thuộc Bộ GTVT

Báo giao thông

Đang tải ...