Liên kết web

Số lượt truy cập
02457212
Tra cứu văn bản - Nghị Quyết
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 30 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 132/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Ban hành Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học nguồn nhân lực ngành Y tế, giai đoạn 2018 - 2021
2 112/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
3 122/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (ấp/khóm…) thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4 133/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
5 113/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
6 123/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Sửa đổi, bổ sung Phần II và Điểm 1, Phần III, Tiểu mục 1, Mục 2 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2017 - 2020
7 114/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
8 124/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9 115/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
10 125/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
11 126/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long
12 116/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
13 127/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14 117/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua Quy hoạch phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
15 128/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Vĩnh Long
16 129/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2018 - 2019
17 130/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc bãi bỏ Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
18 131/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Ban hành Chính sách thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2018 - 2021
19 104/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
20 106/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 30 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2