Liên kết web

Số lượt truy cập
02457212
Văn bản nội bộ - Quyết định
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (22/11/2017 01:27)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (8/5/2017 07:03)

Thành lập, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

QUYẾT ĐỊNH Thành lập, Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (8/5/2017 07:00)

Thành lập, Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

QUYẾT ĐỊNH Đổi tên phòng; Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Vận tải, phương tiện & người lái (8/5/2017 06:57)

Đổi tên phòng; Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Vận tải, phương tiện & người lái

QUYẾT ĐỊNH Thành lập, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính (8/5/2017 06:55)

Thành lập, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

QUYẾT ĐỊNH Thành lập, Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở (8/5/2017 06:51)

Thành lập, Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở

QUYẾT ĐỊNH Phân công công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở (18/4/2017 07:22)

Dự thảo: Ban hành quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng Giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (27/2/2017 04:47)

Dự thảo: Ban hành quy định về phân cấp quản lý công trình giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (27/2/2017 04:44)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng biên chế, của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (15/2/2017 06:54)

Các tin khác:
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SÂN SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG (26/11/2016 06:52)
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA SÂN SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG (18/11/2016 07:40)
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng khoa học và công nghệ cơ sở (15/11/2016 08:19)
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng (15/11/2016 08:17)
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương của Sở GTVT (15/11/2016 08:16)
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Sở Giao thông vận tải (15/11/2016 08:11)
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành GTVT (15/11/2016 08:09)
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan nhà nước của Sở GTVT (15/11/2016 08:07)
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng (15/11/2016 08:05)
QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng viên chức tại Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Vĩnh Long (9/11/2016 22:40)
Xem tin theo ngày
Ngày