Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng trong nước
Thời tiết

Hà Nội

Đà Nẵng

TP Hồ Chí Minh

Liên kết web

Số lượt truy cập
02446568
Hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018

Hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018

Thực hiện Công văn số 913/BTP-PBGDPL ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đề án); Thực hiện quy định tại mục 1, phần II của Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) (sau đây gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018); Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nội dung phổ biến

Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR); Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các luật, bộ luật hiện hành như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước … và các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành khác quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; Đồng thời, tiếp tục thông tin về tình hình thực hiện quyền dân sự, chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Hình thức phổ biến  

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về quyền dân sự, chính trị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở); phát hành tờ gấp, cung cấp tài liệu pháp luật; treo băng-rol, pa-nô, áp-phích, tranh c động tại các địa điểm công cộng, địa điểm đông dân cư; tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn văn bản pháp luật hoặc lồng ghép trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị… Tùy điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả. 

 

3. Các hoạt động chính thực hiện Đề án

 

a) Tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị (khi được Bộ Tư pháp lựa chọn, hỗ trợ)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là cuộc thi). Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý và hướng dẫn người dân trên địa bàn tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị sau khi được Bộ Tư pháp lựa chọn, bao gồm:

* Đối tượng dự thi:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hoặc công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn, không phân biệt thành phần, dân tộc, lứa tuổi, giới tính. 

* Nội dung cuộc thi:  

 Giới thiệu tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR; Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật khác do Quốc hội ban hành; Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm  quyền dân sự, chính trị.  

* Hình thức dự thi:  

Thi viết kịch bản tiểu phẩm bằng tiếng Việt.

b) Cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng; biên soạn hoặc nhân bản và phát hành tài liệu pháp luật về quyền dân sự, chính trị do Sở Tư pháp cung cấp (Tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp sau khi được Bộ Tư pháp cung cấp nguồn tài liệu, tại địa chỉ: https://stp.vinhlong.gov.vn, mục Thông báo - Thư mời,), đảm bảo thiết thực, phù hợp với đối tượng, địa bàn và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.  

c) Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phổ biến pháp luật và thông tin việc thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị; đồng thời, thường xuyên cập nhật và kịp thời đăng tải các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trên báo, đài, bản tin ngành, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở,...  

 d) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức; hòa giải viên ở cơ sở 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phân công báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị do Sở Tư pháp tổ chức (thời gian tổ chức cụ thể Sở Tư pháp sẽ có thông báo sau). Đồng thời, tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về quyền dân sự, chính trị (có thể lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm) hoặc cấp phát tài liệu cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tự nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật.

Đề nghị UBND cấp huyện tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở. 

4. Kiểm tra, báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án giai đoạn 2015 -2018  

Thực hiện quy định tại mục 2, phần II của Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án (có thể lồng ghép trong hoạt động kiểm tra công tác chuyên môn hoặc hoạt động kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018) của cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án giai đoạn 2015 – 2018 về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp đúng quy định.

  5. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí thực hiện Đề án được thực hiện theo quy định tại mục 4, phần III của Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018.

6. Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của công văn này, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo cán bộ pháp chế hoặc cán bộ được giao phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị; UBND cấp huyện chỉ đạo phòng Tư pháp tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thực hiện Đề án theo đúng nội dung quy định thông qua những hình thức phù hợp; đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định về các quyền dân sự, chính trị trong hệ thống tổ chức, ngành bằng những hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. (Nguồn: Sở Tư pháp)

01.Hienphapnam2013

1.Cong van h.dan de an ICCPR - Sở TP

2. Luat Tro giup phap ly

3. Luat Tin nguong ton giao

4. Luat TNBT cua NN

5.Luat tre em

6.104.2016.QH13.Luattiepcanthongtin

7.Luật Tố tụng hành chính

8.Bộ luật Hình sự

 9.Bộ luật Tố tụng dân sự

10.Bộ luật Dân sự

11. Luật báo chí

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Tin mới đăng
  Điều chỉnh lộ trình hoạt động các tuyến xe buýt Vĩnh Long - Vũng Liêm, Vĩnh Long -Trà Ôn [17/1/2019]
  Thông báo Về việc HTX VTTB Vũng Liêm đăng ký khai thác tuyến thành công tuyến Vĩnh Long đi Bình Phước và ngược lại [17/1/2019]
  Thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Cá [17/1/2019]
  Thông báo Về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đoàn Kết Thành phố Vĩnh Long đăng ký khai thác tuyến thành công tuyến Vĩnh Long đi TPHCM và ngược lại [11/1/2019]
  Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ. [11/1/2019]
Lịch công tác
Bản đồ hành chính

CQ Chuyên môn thuộc Bộ GTVT

Báo giao thông

Đang tải ...