Liên kết web

Số lượt truy cập
02436573
Văn bản nội bộ
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/7/2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Long [10/10/2018]Kế hoạch thực hiện Quyết định 1370/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh [10/10/2018]Báo cáo kết quả thực hiện công tác " Năm Dân vận chính quyền năm 2018" [10/10/2018]Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện công tác Quý III; Kế hoạch công tác Quý IV/2018 [10/10/2018]Báo cáo Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc năm 2018 [10/10/2018]BÁO CÁO Kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 8 tháng đầu năm, và phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018 [25/9/2018]Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 [20/7/2018]

Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm [20/7/2018]

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu nămBÁO CÁO Công tác tháng 6/2017, kế hoạch công tác tháng 7/2018 [3/7/2018]KẾ HOẠCH ứng dụng CNTT năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 [2/7/2018]KẾ HOẠCH Phát động phong trào đăng ký thi đua về ứng dụng CNTT năm 2018 [2/7/2018]BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 201 8 [6/6/2018]BÁO CÁO Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 201 8 [6/6/2018]BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 201 8 [6/6/2018]Tuyên truyền cho CBCC, VC hiểu rõ hoạt động tà đạo của “Hội thánh Đức chúa trời” [5/5/2018]KẾ HOẠCH Về công tác phòng chống khủng bố năm 2018 [3/5/2018]BÁO CÁO Sơ kết công tác Dân vận chính quyền cơ quan nhà nƣớc quý 1/2018 Và chƣơng trình công tác quý 2/2018 [20/4/2018]BÁO CÁO Kết quả c ải cách hành chính năm 201 7 [7/12/2017]BÁO CÁO Công tác tháng 1 1 /201 7 , kế hoạch công tác t háng 1 2 /2017 [28/11/2017]Kế hoạch tuyên truyền triển khai văn bản pháp luật giao thông đường bộ [23/11/2017]

>> Xem thêm