Liên kết web
Số lượt truy cập
02977506
Văn bản nội bộ
BÁO CÁO Sơ kết công tác Dân vận chính quyền cơ quan nhà nƣớc quý 1/2018 Và chƣơng trình công tác quý 2/2018 [20/4/2018]BÁO CÁO Kết quả c ải cách hành chính năm 201 7 [7/12/2017]BÁO CÁO Công tác tháng 1 1 /201 7 , kế hoạch công tác t háng 1 2 /2017 [28/11/2017]Kế hoạch tuyên truyền triển khai văn bản pháp luật giao thông đường bộ [23/11/2017]BÁO CÁO Kết quả rà soát văn bản QPPL năm 201 7 [23/11/2017]BÁO CÁO Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 [23/11/2017]QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long [22/11/2017]BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW và Chương trình quốc gia phòng, chống t ội phạm năm 201 7 [16/11/2017]BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 201 7 [16/11/2017]BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 [16/11/2017]BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, tuyển dụng, sử dụng, quản lý sử dụng cán bộ công nhân viên chức [15/11/2017]Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ. [13/7/2017]Báo cáo cấp đổi gplx quí 02/2017 [4/7/2017]Báo cáo cấp đổi gplx tháng 06/2017 [4/7/2017]BÁO CÁO Sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 [28/6/2017]Báo cáo cấp, đổi gplx tháng 05 năm 2017 [8/6/2017]Báo cáo tháng 05 năm 2017 [8/6/2017]

Báo cáo cấp, đổi gplxtháng 05 năm 2017BÁO CÁO T ình hình tri ể n khai th ự c hi ệ n Quy ế t đ ị nh 398/QĐ - UBND , ngày 03 /3/201 7 c ủ a U BND t ỉ nh Vĩnh Lon [7/6/2017]BÁO CÁO T ình hình t ổ ch ứ c th ự c hi ệ n Ch ỉ th ị 06 - CT/TU, ngày 29/3/2016 c ủ a T ỉ nh u ỷ và Ch ỉ th ị s ố 26/CT - TTg, ngày 05/6/2016 c ủ a Th ủ tư ớ ng Chính ph ủ [7/6/2017]BÁO CÁO Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 201 7 [7/6/2017]

>> Xem thêm