Liên kết web

Số lượt truy cập
02451828
Văn bản nội bộ
Báo cáo T01/2019 kế hoạch T02/2019 [25/1/2019]Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 [20/11/2018]BÁO CÁO: Tự giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng năm 2018 [20/11/2018]Báo cáo thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2018 [14/11/2018]Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em [14/11/2018]Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 [14/11/2018]Báo cáo công tác đối ngoại năm 2018, kế hoạch năm 2019 [14/11/2018]Báo cáo Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 [14/11/2018]Báo cáo kết quả CCHC năm 2018 [14/11/2018]Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/7/2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Long [10/10/2018]Kế hoạch thực hiện Quyết định 1370/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh [10/10/2018]Báo cáo kết quả thực hiện công tác " Năm Dân vận chính quyền năm 2018" [10/10/2018]Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện công tác Quý III; Kế hoạch công tác Quý IV/2018 [10/10/2018]Báo cáo Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc năm 2018 [10/10/2018]BÁO CÁO Kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 8 tháng đầu năm, và phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018 [25/9/2018]Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 [20/7/2018]

Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm [20/7/2018]

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu nămBÁO CÁO Công tác tháng 6/2017, kế hoạch công tác tháng 7/2018 [3/7/2018]KẾ HOẠCH ứng dụng CNTT năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 [2/7/2018]KẾ HOẠCH Phát động phong trào đăng ký thi đua về ứng dụng CNTT năm 2018 [2/7/2018]

>> Xem thêm