Liên kết web

Số lượt truy cập
02457948
Tra cứu văn bản
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 75 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 877/QĐ-TTg Quyết định 18/07/2018 Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019
22 28/2018/QĐ-TTg Quyết định 12/07/2018 Quyết định Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống
23 108/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
24 109/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 06 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long
25 110/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn vay ODA Chính phủ Áo để thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long
26 111/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Trà Ôn
27 112/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
28 113/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
29 114/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
30 115/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
31 116/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
32 117/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua Quy hoạch phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
33 118/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
34 119/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
35 120/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
36 121/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
37 122/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (ấp/khóm…) thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
38 123/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Sửa đổi, bổ sung Phần II và Điểm 1, Phần III, Tiểu mục 1, Mục 2 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2017 - 2020
39 124/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
40 125/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 75 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4