Chi tiết văn bản

17-CT/TU
05/05/2023
05/05/2023
về lãnh đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Chỉ thị
Tỉnh ủy Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
2023520175956_ChiThiTU 17.signed.signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC