Chi tiết văn bản

01/2023/TT-VPCP
05/04/2023
25/05/2023
Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Thông tư
Văn phòng Chính phủ
Trần Văn Sơn
20234128185_1_2023_TT-VPCP_05042023-signed (1).pdf
VĂN BẢN KHÁC