Chi tiết văn bản

06/2023/TT-BNV
04/05/2023
05/05/2023
ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư
Bộ Nội vụ
Phạm Thị Thanh Trà
2023520174855_Thong-tu-06.2023-cua-Bo-Noi-vu.pdf
VĂN BẢN KHÁC