Chi tiết văn bản

08/2023/QĐ-TTg
05/04/2023
01/06/2023
Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Trần Hồng Hà
202341281942_8_2023_QD-TTg_05042023_2-signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC